Achtergrond
In 2009 is vanuit het NPO gestart met het project MOVIT (Medische zorg Optimalisatie Verzorgingshuizen Implementatie Traject). Het doel daarbij was de medische zorg in verzorgingshuizen te garanderen en te verbeteren. Door de jaren heen is het MOVIT-concept veranderd. Sinds 2011 organiseert de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde (PHEG) van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), multidisciplinaire bijeenkomsten over zorg en welzijn voor ouderen, voor professionals vanuit beide domeinen. Ouderen zelf en mantelzorgers zijn betrokken bij de inhoud en uitvoering. Het MOVIT-concept is vertaald naar integrale zorg en ondersteuning voor ouderen met complexe problematiek in de wijk (MOVIT-XM). Waarbij XM staat voor extramuraal. Later is het MOVIT-concept doorontwikkeld naar de samenwerking tussen zorg en welzijn voor ouderen in de wijk (MOVIT MD) Waarbij MD staat voor multidisciplinaire samenwerking. Het doel hiervan is betere afstemming en samenwerking in het veld en daarmee betere zorg en ondersteuning voor ouderen.

MOVIT MD
Tijdens MOVIT MD bijeenkomsten brengen we de werelden van zorg en welzijn met elkaar in verbinding op wijkniveau. Professionals en ouderen uit de wijk ontmoeten elkaar en leren elkaar kennen. Zij gaan in gesprek over aandachtspunten die in hun wijk van toepassing zijn, discussiëren over (on)gewenste ontwikkelingen en hoe betere zorg en ondersteuning voor ouderen kan worden bereikt.
Tijdens de bijeenkomsten worden thema’s belicht die relevant zijn voor deelnemers vanuit zorg en welzijn. Het startthema ‘Eigen regie’ is gekozen op basis van de knelpunten die door het ouderenberaad Zuid-Holland Noord zijn gesignaleerd. Vervolgbijeenkomsten gaan in op thema’s die worden aangegeven door de professionals en ouderen uit de verschillende wijken om uiteindelijk te realiseren dat er met één oudere daadwerkelijk één plan gemaakt wordt.

Samenwerking
De MOVIT MD bijeenkomsten zijn een samenwerking tussen AGE-LUMC, NZLO, Radius Welzijn, Stichting Transmuralis, EVA, het Ouderenberaad Zuid Holland Noord en hogeschool Leiden.