De eerste MOVIT MD bijeenkomst bestond uit het verkennen van knelpunten in de Leidse wijken rondom ouderen. Tijdens de tweede bijeenkomst is een knelpunt uitgekozen waarbij een plan is gemaakt om deze aan te pakken. Per wijk zijn andere knelpunten gekozen en plannen gemaakt. Zie overzicht hieronder.

De derde bijeenkomst vindt plaats in een locatie in de wijk. MOVIT MD is hier niet meer bij aanwezig. De groepen zorgen zelf voor de invulling en acties. Mogelijk komen zij vaker bijeen.
Mocht je meer informatie willen of je willen aansluiten bij een van de wijken, dan kan MOVIT MD je in contact brengen met de contactpersoon van die wijk. Neem contact op met p.gerring@radiuswelzijn.nl

Dinsdag 27 juni wordt er weer een plenaire bijeenkomst georganiseerd vanuit MOVIT. De wijken zullen vertellen hoe het de afgelopen maanden is gelopen daarnaast zullen andere initiatieven die nu in Leiden bestaan of in ontwikkeling zijn worden uitgenodigd om zich te presenteren.  Voor deze bijeenkomst kun je je aanmelden via het aanmeldformulier. Mocht je zelf bezig zijn met een initiatief, wat je zou willen presenteren 27 juni, kun je dit in het formulier aangeven!

Knelpunten en wijkdoelen
Binnenstad

Knelpunt:
De zorgmijders  zijn niet goed in beeld, het is een uitdaging om hen wel in beeld te krijgen. Contact tussen verschillende disciplines is daarvoor nodig.
Hoe krijgen we zorgmijders in beeld?Doel:
Het maken van een nulmeting om in kaart te brengen hoeveel  zorgmijders er op dit moment zijn in de Binnenstad. In de maand april wordt dit door de apotheker, huisarts, sociaal werkers en wijkverpleegkundigen aantal bijgehouden van mensen met signalen van zorgmijdend gedrag.
Als het inzichtelijk wordt, is op basis van de gegevens, een plan opgesteld om de zorgmijders te bereiken.
Morsdistrict

Knelpunt:
Communicatie tussen wijkverpleegkundigen, welzijnsprofessionals en huisartsen kan/moet beter.  Samenwerking tussen verschillende zorgstellingen is van belang voor het verbeteren van het welzijn van ouderen.
Hoe verbeteren we de communicatie tussen huisartsen en zorg/welzijnsprofessionals in acute situaties?

Doel:
– Mobiliseren van een vrijwilligersgroep die in acute situaties kunnen worden opgeroepen. Waardoor er hulp geboden kan worden wanneer een oudere dit acuut nodig heeft door vrijwilligers op oproepbasis. Er dient één telefoonnummer te zijn, door iemand met een coördinerende taak.
– Het vindbaar maken van de professionals door het opstellen van een sociale wijkkaart. Het maken van een contactwijkboekje met telefoonnummers staan voor verschillende zorginstellingen voor ouderen opstellen met een redactie. Naar voorbeeld van het Wijkkompas.
– In het huis van de buurt, het project de goede buur doorspreken en het Wijkkompas aankaarten.

Merenwijk

Knelpunt:
Onduidelijkheid van de behoeftes van de ouderen uit de wijk. Er zijn wel voorzieningen voor ouderen maar veel ouderen maken hier geen gebruik van. Door een drempel of omdat de toeslag die nodig is te veel is.
Welke behoeften en wensen zijn er bij de wijkbewoners?

Doel:
Verbinding tussen ouderen uit de wijkvereniging met de hulpverleners/verpleegkundigen creëren.

Leiden Noord

Knelpunt
Het is niet duidelijk welke hulpvraag er exact leeft in leiden Noord bij inwoners van 65+ (inclusief bewoners met een migrantenachtergrond) met een lage SES.
Wat is de hulpvraag van de groeiende groep ouderen met een lage SES in Leiden Noord en welke ondersteuning wil men?

Doel:
– Er wordt aan  minimaal 50 ouderen (65+) in Leiden Noord schriftelijk gevraagd welke hulpvraag er aanwezig is en aan welke ondersteuning zij behoefte hebben.
– De resultaten worden geanalyseerd en besproken op 10 mei. Afhankelijk van de uitkomst worden verdere plannen uitgewerkt.
-Vragenlijsten worden verspreid via SWT, huisartsen en andere eerstelijnshulpverlening, wijkwelzijn worden hierbij betrokken: Radius, Singel fysiotherapie, ActiVite en Kwadraad en Libertas Leiden.

Stevenshof
Knelpunt:
De toekomstige vergrijzing in de Stevenshof. Er is nu weinig georganiseerd voor de grote groep ouderen die er aan komen.
Hoe moeten we reageren op de toekomstige vergrijzing in de Stevenshof?Doel:
– Met bewoners en professionals in gesprek gaan over de toekomstige vergrijzing, peilen van de voorzienings- en activiteitenbehoeften peilen
– Steunstructuur organiseren vanaf één bepaalde plek. Dit zal klein beginnen en later uitbreiden.
Roodenburgerdistrict

Knelpunt:
Hoe bundel je krachten en hoe voorkomen we onderlinge concurrentie?

Doel:
Een informatiemarkt voor kwetsbare ouderen organiseren om verschillende organisaties (zorg en welzijn organisaties die gericht zijn op ouderen), ouderen, vrijwilligers en/of hulpverleners beter te leren kennen.

Subdoel: Hoe kunnen we de sociale wijkteams beter bekend maken?

Boerhaave en stationsdistrict

Knelpunt:
Er is geen ontmoetingsplek in de wijk voor buurtbewoners in Boerhaave en stationsdistrict.
Hoe creëren we een ontmoetingsplek in de wijk?

Doel:
Inventariseren wat de mogelijkheden zijn voor een centrale ontmoetingsplek voor de buurtbewoners, en zo mogelijk andere organisaties.

Bos en Gasthuisdistrict

Knelpunt:
De voorzieningen kunnen rekenen op een vaste schare vrijwilligers en er vindt veel mantelzorg plaats. De groep van vrijwilligers en mantelzorgers mag groter worden. Het gaat om kleine dingen zoals een praatje of een korte wandeling maken, zaken waar professionals niet meer aan toe komen.
Hoe ondersteunen wij kwetsbare mensen om hun leven zo goed mogelijk functioneren?

Doel:
Om kwetsbare ouderen te ondersteunen, gaan we op zoek naar vrijwilligers uit de buurt of omgeving.
Het aantal vrijwilligers, in de wijk Bos- en Gasthuisdistrict is toegenomen met 25 vrijwilligers.