Naslagwerk tweede bijeenkomst: Maak een wijkplan!

Verslag bijeenkomst MOVIT MD  door Claudia de Waard (LUMC)

Dinsdagmiddag 14 maart vond de tweede MOVIT-MD bijeenkomst plaats, met als thema:  Multidisciplinair samenwerken voor ouderen in de wijk: Maak een wijkplan!
Deze bijeenkomst is onderdeel van een scholingscyclus, en beoogt zorg en welzijn voor ouderen in de wijk te verbinden. Ruim tachtig personen hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging, en zijn naar de Hogeschool Leiden gekomen. Een diverse groep, met ouderen(vertegenwoordigers), sociaal werkers, huisartsen, wijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten, bestuursleden.
In de startbijeenkomst 7 februari zijn per wijk knelpunten aangedragen die in de wijk van toe passing zijn. Het doel van deze tweede bijeenkomst is om deze verder te concretiseren, en uit te werken naar een wijkplan.

Als opwarmer startte te middag met enkele inspirerende voorbeelden van samenwerking tussen zorg en welzijn. Sjors Gerritsen en Sjuul Paauw, werkzaam bij Libertas Leiden, presenteerden de sociografische buurtprofielen die per wijk zijn opgesteld door de betrokken organisaties. Deze profielen schetsen een beeld van wat er leeft in de afzonderlijke wijken en hoe deze zich ontwikkelen. Elke wijk blijkt eigen specifieke kenmerken te hebben, welke aanzienlijk van elkaar kunnen verschillen. Professionals krijgen hiermee nieuwe inzichten over de wijk waarin ze werken, en het bied handvatten om samen mee aan de slag te gaan.

De tweede presentatie ging over het zelfstandige burgerinitiatief in de Burgemeesters- en professorenwijk: het Ouderencontactpunt. Ton Polderman vertelde hoe de ouderen in deze wijk zelf aan de slag gaan om te bevorderen dat de bewoners plezierig oud kunnen worden in de wijk. Een onderdeel hiervan is het Wijkkompas, een gids met alle voorzieningen, diensten en activiteiten in het kader van wonen, zorg en welzijn in de wijk.

Vervolgens namen Ilonka van Rijn en Sasja van de Water ons mee naar de spreekkamers van de huisarts en de welzijnscoach. In een rollenspel vertolkten zij een wat eenzame patiënt, die via Welzijn op Recept werd geactiveerd om activiteiten op te pakken.
In Leiden is  Welzijn op Recept in verschillende wijken beschikbaar. Zo kunnen  mensen met psychosociale problemen ondersteuning krijgen. De huisarts en de welzijnscoach hebben hierbij onderling contact, en kunnen doorverwijzen naar een welzijnsarrangement.

Na de pauze, gingen de aanwezigen daarna zelf aan de slag in de wijksessies. In de eerste bijeenkomst hebben de betrokkenen voor hun eigen wijk de aandachts- en knelpunten opgesteld. Het was nu tijd om dit verder uit te werken naar een gezamenlijk wijkplan, met concrete actiepunten. Voor acht wijken ligt er hiermee een wijkplan. Bijvoorbeeld om een groep ouderen actief te vragen naar hun wensen en behoeften, zorgmijders in kaart te brengen, vrijwilligers mobiliseren ter ondersteuning van ouderen in de wijk, een preventie plan voor de vergrijzing van de toekomst, krachten bundelen en voorkomen van concurrentie, inventariseren van mogelijkheden voor een ontmoetingsplek.
Het is de bedoeling dat de wijken, komende maanden met de wijkplannen aan de slag gaan. Op 27 juni worden de resultaten gepresenteerd. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn!

 

— foto’s van de bijeenkomst volgen —


– Sociografische buurtprofiel – Leiden Noord (2015)
– Sociografische buurtprofiel – Stevenshof (feb 2015)
– Sociografische buurtprofiel – Morsdistrict (sept 2014)
    – Sociografisch buurtprofiel in Bos en Gasthuisdistrict:
– Sociografische buurtprofiel – Leiden Zuid (nov 2016)
– Sociografische buurtprofielen in Roodenburgerdistrict:
    – Sociografische buurtprofiel – Professoren-en Burgermeesterswijk (jul2016)
    – Sociografische buurtprofiel – Tuinstad-Staalwijk (jan 2016)
    – Sociografische buurtprofiel – Meerburg-Roomburg (sept 2015)
– Sociografisch buurtprofiel in Merenwijk:
– Sociografische buurtprofiel – Slaaghwijk (jan 2015)

Overzicht stadsdistricten Leiden