Naslagwerk startbijeenkomst


Verslag startbijeenkomst MOVIT MD  door Ludwien Wassink (EVA) en Annet Wind (LUMC)

Multidisciplinaire samenwerking voor en met ouderen in de wijk – Wat wil de oudere zelf?
De voorzitter, Marlou Wallast, docent verpleegkunde bij de Hogeschool Leiden, heette de ruim 80 deelnemers van harte welkom en lichtte het doel van de bijeenkomsten toe: bijdragen aan het verbeteren van de samenwerking tussen hulpverleners die betrokken zijn bij de zorg en ondersteuning/welzijn van (kwetsbare) ouderen in de regio Leiden. De MOVIT MD bijeenkomsten zijn bedoeld als een aanzet om met elkaar in de wijk een proces in te gaan waarbij concrete resultaten tot stand komen in de wijken.

De bijeenkomst werd ingeleid door prof.dr. Joris Slaets (hoogleraar ouderengeneeskunde en directeur van de Leyden Academy). Hij sprak over “Ouderen en eigen regie”. In zijn presentatie bracht hij naar voren dat de zorg in Nederland wordt gemeten vanuit normatieve kaders, gebaseerd op uniformiteit, centrale regie en controle. Daarnaast staat echter het verhaal van de oudere zelf en het ervaren welbevinden. Dat is het narratieve kader. Aan de hand van een casus illustreerde prof. Slaets dat het een niet zonder het ander kan. De zaal mocht stemmen over 3 dilemma’s, waarbij steeds een afweging werd gemaakt tussen ‘normatief’ (veiligheid, verder onderzoek) en ‘narratief’ (autonomie: bewegingsvrijheid ondanks gevaar, behandeling weigeren ondanks redelijke slagingskansen).

Na de inleiding volgde een panelgesprek tussen professionals uit zorg en welzijn en ouderen. Caroline Groffen (huisarts), Frank van Rooij (directeur Radius), Mieke van Riel (ouderenberaad) en Joris Slaets gingen onderling en met de zaal in discussie, aan de hand van stellingen. Een van de stellingen was dat binnen de zorgsector te weinig aandacht besteed wordt aan de verwijzing naar welzijn. De panelleden waren het niet eens met deze stelling omdat zij zien dat er in Nederland over het algemeen veel aandacht is voor welzijn en er ook uitwisseling en samenwerking is tussen zorg en welzijn. Een stelling die wat discussie opriep was: bij het inzetten van zorg en welzijn moet een professional alle mogelijkheden voorleggen, inclusief de optie nietsdoen en de consequenties daarvan. De werkelijkheid ligt vaak genuanceerder, beroepskrachten tasten af en proberen aan te sluiten bij wensen en mogelijkheden van een cliënt. Per situatie moet je bekijken en afstemmen met de betrokkenen waar het om gaat, welke bijdrage de zorg kan leveren en welke bijdrage vanuit de sector welzijn geleverd kan worden.

Na de pauze met lichte maaltijd ging de zaal uiteen in wijkgroepen, zoals de wijken opgedeeld zijn in Leiden. Beroepskrachten en burgers die werken en wonen in een wijk gingen met elkaar in gesprek aan de hand van het zogenaamde vlindermodel. Het vlindermodel is een model waarbij een onderverdeling is gemaakt in zorg (cure en care), welzijn & wonen en in het midden de burger en mantelzorger. Na een voorstelronde en duiding in welk onderdeel van het vlindermodel de ieder werkzaam is of past, ging het tafelgesprek over samenwerking in de wijk. Welke verbindingen zijn er al, wat gaat goed en welke knelpunten worden er gesignaleerd? In verschillende wijken kwam naar voren dat er veel is op het gebied van zorg en welzijn maar dat men elkaar niet goed weet te vinden. Er komen b.v. veel zorgmedewerkers één voor één de wijk binnen en men weet niet van elkaars bestaan. Voor wijkbewoners is niet zichtbaar of en hoe er samenwerking is tussen verschillende aanbieders. Er werd bijvoorbeeld aangegeven dat er behoefte is aan een buurtcafé. Dit buurtcafé bleek er al te zijn. Er zijn vaak grote verschillen tussen mensen in wijken, qua achtergrond en financiële situatie van de burgers. Er is behoefte aan een vast aanspreekpunt in de wijk waar men terecht kan met vragen over zorg, welzijn en vrijwilligerswerk. Wat in meerdere wijken als positief wordt ervaren is dat er nieuwe initiatieven zijn ontwikkeld op het gebied van welzijn, b.v. welzijn op recept en een goede buur. Een belangrijk element in de wijkgesprekken was de kennismaking, uitwisseling en delen van successen en knelpunten in de wijk.

De bijeenkomst werd afgesloten met een korte plenaire terugkoppeling en een vooruitblik op de volgende bijeenkomst van 14 maart. In deze bijeenkomst dragen we ideeën en inspirerende voorbeelden aan en werken de deelnemers verder aan een plan voor verdere samenwerking in de eigen wijk. Het MOVIT MD team stimuleert en ondersteunt de wijken bij het maken van een wijkplan om de door hen zelf gekozen thema’s aan te pakken.